• Hodnocení a začleňování činnosti do příslušné kategorie požárního nebezpečí, včetně zpracování související dokumentace požární ochrany a její udržování v souladu se skutečným stavem.
  • Školení zaměstnanců o požární ochrany, včetně vedoucích zaměstnanců. Odborná příprava preventisty PO a členů preventivní požární hlídky na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím.
  • Stanovení potřebného množství a druhu věcných prostředků PO, včetně stanoven lhůt kontrol a revizí těchto prostředků a požárně bezpečnostních zařízení.
  • Pravidelná kontrola pracovišť s upozorněním na odchylky od žádoucího stavu.
  • Zastupování smluvního partnera při kontrole státního požárního dozoru.