• Hodnocení rizik vyskytujících se na pracovišti z hlediska vzniku pracovního úrazu, včetně návrhu na přijetí souvisejících organizačních nebo technických opatření k odstranění nebo alespoň ke zmírnění úrovně rizika.
  • Zpracování související dokumentace BOZP a její udržování v souladu se skutečným stavem.  
  • Školení zaměstnanců o požární ochrany, včetně vedoucích zaměstnanců.
  • Pravidelná kontrola pracovišť s upozorněním na odchylky od žádoucího stavu.
  • Zpracování návrhu kategorizace prací v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
  • Zastupování smluvního partnera při kontrole oblastního inspektorátu práce nebo krajské hygienické stanice.